Research Mentors

  • Dr. Prasanna N.
  • Dr. Revathy S.
  • Dr. Sudhakar Mande
  • Dr. Amiya K. Tripathi
  • Dr. Satish Chavan
  • Dr. Pradeep Suryavanshi
  • Dr. Padya
  • Dr. Ashwini K.
  • Dr. Phiroj S
  • Dr. Vinod